700-E7  Område til tekniske anlæg - sprængstofdepot

Plantitel Område til tekniske anlæg - sprængstofdepot 
Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Området udlægges til tekniske anlæg i form af sprængstofdepot.

Inden for delområdet kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og øvrige anlæg, samt de ubebyggede arealer. 
Eksisterende forhold Området er ubebygget og henligger i naturtilstand.

I dalen syd og øst for området er der langrendsløjper/vandrestier, som bl.a. giver adgang til alpin skibakken længere mod nord. 
Bebyggelse Der må opføres bygninger og anlæg, som er nødvendige for forsvarlig sprængstofshåndtering.

Bebyggelse må kun opføres i en etage og må ikke gives en større kiphøjde end 8,5 m.

I området kan der opføres stålmagasiner til opbevaring af sprængstoffer og der kan anlægges jord- eller sprængstenvold, i det omfang der er nødvendigt af hensyn til sikkerheden. 
Restrummelighed Når byggemulighederne i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes via Ungusivik gennem delområderne B12 og E8. 
Fredede og bevaringsværdige træk Ingen særlige bestemmelser. 
Klausulerede zoner Der er fastsat en sikkerhedszone for sprængstofdepotet i forhold til en maksimal opbevaring af 1 ton eksplosive stoffer og genstande i sprængstofdepotet.

I tilfælde hvor sprængstofdepotet er fuldt dækket af faste fjeldpartier, må sikkerhedsafstanden til bebyggelser med videre og veje halveres i de retninger, hvor der opnås fuld dækning.

Der er fastsat en sikkerhedszone på hhv. 445 m og 222,5 m. omkring sprængstofdepotet, som vist på kortbilag 1.

Sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet skal respekteres ved færdsel i området, således at mindre veje, stier mv. ikke må anlægges med en afstand på mindre end 80 m.

Der vil fortsat være offentlig adgang til den del af området der ikke er indhegnet.

Ved en flytning sprængstofdepotet bortfalder sikkerhedszonen.

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.

Delområdet er beliggende under den hindringsfri flade for lufthavnen. Området er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 72,0 og veje ikke må anlægges over kote 66,0. 
Særlige bestemmelser Området kan ikke tages i anvendelse før der er opnået godkendelse fra landsstyreområdet for eksplosive stoffer. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.