Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-D2

Greenlandic   Dansk

700-D2 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Eksisterende bebyggelse i området kan anvendes til bibliotek-og museums formål. 
Eksisterende forhold Området indeholder den gamle kolonibebyggelse. 
Bebyggelse Bygningerne B-15, B25, B28 og B-56 er fredede og skal bevares i deres nuværende skikkelse. Kirkegårdsanlægget i området skal ligeledes bevares.
Bygningerne kan anvendes til museumsformål samt kulturelle og turistmæssige aktiviteter. 
Restrummelighed Området er ikke fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Der kan etableres stianlæg i området i overensstemmelse med den i hovedstrukturen fastlagte linieføring.

Primær tilkørsel via Josefsen-it Aqq.

Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak ved etablering af servicebygninger. 
Fredede og bevaringsværdige træk Området er udpeget som særligt bevaringsværdigt område(§ 2 område) 
Klausulerede zoner Ingen. 
Særlige bestemmelser Området skal bevares ubebygget og henligge i naturtilstand. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.