Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-D16

Greenlandic   Dansk

700-D16 

Status Vedtaget 
Zone Hytteområde og landzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Områder til hytter og sommerhuse m.v. 
Anvendelse Områdets overordnede anvendelse er udlagt til bebyggelse af fritidshytter og sommerhuse.

Der kan i begrænset omfang etableres turisthytter, fangsthytter eller overlevelseshytter i området, så
længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse. 
Bebyggelse Hytter skal opføres med en afstand på minimum 60 meter til nærmeste hytte.

I nedlagte bygder kan minimumsafstandene mellem hytter sættes ned til 30 meter.

Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket er defineret ved en etage med udnyttet tagetage.

Fundamenter til hytter må maksimum have en højde på en meter over terræn ved laveste sokkeldel.

Hytter skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne. 
Restrummelighed Restrummeligheden for etablering af hytter fastlægges efter, hvorvidt områdets bebyggelse har opfyldt
Betingelserne for tæthed i bebyggelsen. 
Trafikbetjening og forsyning Der kan ikke anlægges veje, kørespor, stier eller anløbsbroer.

I nedlagte bygder kan systemer af eksisterende veje, kørespor, stier og anløbsbroer vedligeholdes og
udbygges.

Der kan etableres mindre tekniske anlæg til forsyning med el, vand og varme, som for eksempel
generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til en hytte.

Anlæg, må ikke etableres, så de ved anvendelse er til unødig gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. 
Baggrund Området har tidligere været omfattet af Frilandsplan nr. 2 for Maniitsoq Kommune og Landsplandirektiv for det åbne land 2010.

Bestemmelserne fra begge planer er indarbejdet i kommuneplan 2012 - 2024 med detailbestemmelser. 
Delområdeplanens forhold til anden planlægning Området er i forhold til de tidligere arealudlæg reduceret da en del af området er udlagt til erhvervsformål 700-B14 i forbindelse med Aluminiumssmelteren og arealer til andet erhverv 700-B17 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.