Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-D10

Greenlandic   Dansk

700-D10 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Lystbåde- og jollehavn. 
Eksisterende forhold Området er ubebygget. 
Bebyggelse I området kan der etableres anlæg i form af broer for lystbåde og joller samt opføres hytter og skure der er nødvendige som led i områdernes funktion som jolle- og lystbådehavn. 
Restrummelighed Ikke opgjort. 
Trafikbetjening og forsyning Primær tilkørsel via Ungusivik. Forsyning af el og vand. Skal tilsluttes kloak ved etablering af servicebygninger 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.