Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-C5

Greenlandic   Dansk

700-C5 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Centerområde (blandet) 
Anvendelse Centerformål. Institutioner, offentlig og privat service samt administration og boliger. 
Eksisterende forhold Området er ca. 3,5 ha. 
Bebyggelse Der kan opføres ny bebyggelse i området til de under anvendelsen nævnte formål.

Ny bebyggelse skal med hensyn til placering og udformning planlægges med henblik på, at der skabe et samlet centermiljø.

Ny bebyggelse kan max. opføres som 2½ etages bygninger.

Boligbebyggelse kan opføres som fritliggende bygninger i 1 eller 1½ etage. 
Restrummelighed Restrummeligheden overfor centerformål kan øges gennem sanering af eksisterende ældre boliger. 
Trafikbetjening og forsyning Primær tilkørsel via pelikaat.

Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.