Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-C3

Greenlandic   Dansk

700-C3 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Centerområde (blandet) 
Anvendelse Området omfatter 9 delområder, der kan anvendes til følgende formål:

Delområde C3.01
Brandstation, politistation og kontorhus.

Delområde C3.02
Dagligvarebutik, systue og børnehave.

Delområde C3.03
Skole, elværk, butikhus og kontorhus.

Delområde C3.04
Kommunekontor, sportshal, sømandshjem, kontorhus og butikker

Delområde C3.05
Restauration, hotel, bolig og butikker.

Delområde C3.06
Butikker, bræt og bibliotek.

Delområde C3.07
Liberal erhverv(bank), forsamlingshus og boliger.

Delområde C3.08
Kirke, ungdomsklub, hotel samt boliger

Delområde C3.09
Alderdomshjem, dagcenter og boliger. 
Eksisterende forhold Området er ca. 8,5 ha. og stort set udbygget. 
Bebyggelse Indenfor området kan der opføres ny bebyggelse til de under anvendelsen af de enkelte delområder nævnte formål.

Ny bebyggelse skal med hensyntagen til placering og udformning tilpasses den eksisterende bebyggelse i området, med det overordnede formål, af bymidten om helhed fremtræder som et attraktivt og harmonisk bymiljø.

Ny bebyggelses max. Højde.
I delområderne 1, 2, 3, 4, 6 og 7: 2½ etager.
I delområde 5: 4 etager.
I delområderne 8 og 9: 1½ etage.
Boliger der opføres som fritliggende huse, kan max. Opføres i 1½ etage. 
Restrummelighed Restrummeligheden i området forbeholdes for udvidelse af de eksisterende funktioner som er angivet under de enkelte delområders anvendelse.

Indenfor område C3.04 kan rummeligheden øges gennem sanering af de eksisterende rækkehuse B-220. 
Trafikbetjening og forsyning I lokalplaner for delområderne 3.02, 3.03, 3.04, 3.07 og 3.08 skal der fastsættes retningslinjer for regulering af trafikken i bymidten med henblik på etablering af bilfri zoner og/eller etablering af hastighedsbegrænsende foranstaltninger. 
Fredede og bevaringsværdige træk Den gamle kirke med kapel B-104 og B-106, der er beliggende i delområde 3.06 er fredede bygninger.
Følgende bygninger er bevaringsværdige:
Lægeboligen B-13, der er beliggende i delområde 3.02.
STI-skolen B-109, Boligen B-316 samt hallen B-876, beliggende i delområde 3.04.
Vuggestuen B-669, forsamlingshuset B-730, boligerne B-48 og B-148, Gl. Telestation B-126 beliggende i delområde 3.07.
Klubben B-752, Kirken B-914, boligerne B-128 og B-149. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.