Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-C2

Greenlandic   Dansk

700-C2 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Centerområde (blandet) 
Anvendelse Centerformål.
Handel - liberaleerhverv - kontor - boliger. 
Eksisterende forhold Området er ca. 1 ha. 
Bebyggelse Ny bebyggelse i området:
• Skal opføres i max. 3 etager.
• Skal med hensyn til udformning tilpasses den eksisterende bebyggelse i området. 
Restrummelighed Området vil med fornyelse af eksisterende bebyggelse kunne omdannes til et handelscenter hvor der vil være fokus på udvalgsvarehandel - kontorer og boliger i etagerne over stueetagen 
Friarealer (Skal slettes) I forbindelse med Aqqusinersuaq er der ved GTO-pladsen og ved kirkegården placeret grønne områder som skal fungere som åndehuller i bycentret.
Ved Tele Post har det grønne bånd fra Spejdersøen og fodboldbanen forbindelse til Aqqusinersuaq. 
Trafikbetjening og forsyning Primær tilkørsel via Ataqqap Aqq. og Esbjergip Aqq.

Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Fredede og bevaringsværdige træk Det gamle sygehus (B-17) fra 1907 er fredet og må kun ændres efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen og Nationalmuseet 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.