Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-C1

Greenlandic   Dansk

700-C1 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse specifik Centerområde (blandet) 
Anvendelse Området udlægges til centerformål - Skole - Daginstitution - Nærbutik - Fodboldbane - Alderdomshejm m.v. 
Eksisterende forhold Området indeholder en fodboldbane og nærbutik (pr. 1/7-1997) men er i øvrig ubebygget. 
Bebyggelse I området kan der opføres skole, daginstitution, og alderdomshjem.

Skolebygning kam max opføres i 3 etager.

Daginstituionen og alderdomshjem kan max. opføres i 1 etage. 
Fredede og bevaringsværdige træk Den sydlige del af området indeholder arkæologiske interesser og skal friholdes for bebyggelse og anlæg. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Særlige bestemmelser Bebyggelsen skal med hensyn til placering og udformning tilpasses den eksisterende boligbebyggelse på Annertusoq. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.