Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-B6

Greenlandic   Dansk

700-B6 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse specifik Havneområder 
Anvendelse Trafikformål i form af speditionsformål med tilhørende fryse, lager- og pakhuse samt containerhavn med tilhørende kajanlæg og oplagsplads. 
Eksisterende forhold Restrummeligheden forbeholdes for udvidelse af eksisterende funktioner i området. 
Bebyggelse Ny bebyggelse i området:
• I max. 3 etager eller med en max. Højde på 10 m.
• Som længehus med saddeltag og malede facader. 
Restrummelighed Forbeholdes eksisterende funktioner i området. 
Trafikbetjening og forsyning Primær tilkørsel via Portusumut.

Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Klausulerede zoner Ingen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.