Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-B14

Greenlandic   Dansk

700-B14 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde uden boliger 
Anvendelse Området udlægges til Aluminiumssmelter - incl. udvidelses muligheder. 
Eksisterende forhold Området henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse Bebyggelse i området kan max. opføres i en højde på 20 m. 
Restrummelighed Området er på ca. 260 ha. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes via ny vej fra Maniitsoq by. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Særlige bestemmelser Inden områdets ibrugtagen skal der gennemføres en detaljeret planlægning der fastlægger den endelige placering af funktionerne i området. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.