Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-B12

Greenlandic   Dansk

700-B12  Erhvervsområde i Blomsterdalen

Plantitel Erhvervsområde i Blomsterdalen 
Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Områdets afgrænsning og opdeling Delområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter i alt ca. 120.000 m2. 
Anvendelse specifik Erhvervsområde uden boliger 
Anvendelse Området udlægges til nyt erhvervsområde med mulighed for etablering af entreprenør- og håndværksvirksomheder, lager, værksted, produktion og transport, samt oplag.

En del af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet og kan først tages i brug, når sprængstofdepotet flyttes, jf. særlige bestemmelser neden for.

Inden for delområdet kan der opføres tekniske anlæg til områdets forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer. 
Eksisterende forhold I områdets sydlige del findes et sprængstofdepot og der er etableret vejforbindelse hertil.

Områdets øvrige del er ubebygget og henligger i naturtilstand.

I dalen er der langrendsløjper/vandrestier, som bl.a. giver adgang til alpin skibakken længere mod nord. 
Bebyggelse Bebyggelse må kun opføres inden for de fastlagte byggeområder, som er vist på kortbilag 1.

Bebyggelse må kun opføres i en etage og må ikke gives en større kiphøjde end 12,0 m.

Der må højst etableres etageareal svarende til 50 % af givet areal.

Der kan ske opfyldning af de nødvendige søarealer inden for delområdet, som vist på kortbilag 1. Opfyldningen skal efterlades med vandret plan. 
Restrummelighed Når byggeområderne i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget og uden restrummelighed. 
Trafikbetjening og forsyning Området skal vejbetjenes ved forlængelse af Ungusivik.

Parkering skal etableres inden for det enkelte byggeområde.

Der kan etableres langrendsløjpe fra skiklubben ved Annersuaq gennem området og videre mod vest og nord.

Ny bebyggelse har tilslutningspligt til el, vand, tele, fjernvarme og kloak. Bebyggelsen skal tilsluttes dagrenovationsordning. 
Fredede og bevaringsværdige træk Ingen særlige bestemmelser. 
Klausulerede zoner Størstedelen af området ligger inden for sikkerhedszonen omkring det nuværende sprængstofdepot.

Ved en flytning sprængstofdepotet bortfalder sikkerhedszonen.

Der er fastlagt klausulerede zoner omkring lufthavnen i form af hindringsfri flader som består af, dels et horisontalt plan og en konisk flade og dels af ind- og udflyvningsflader i banens forlængelse.

Delområdet er beliggende under den hindringsfri flade for lufthavnen. Området er omfattet af den horisontale flade, hvor bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 72,0 og veje ikke må anlægges over kote 66,0. 
Udbygningsrækkefølge Området skal byggemodnes i etaper på ca. 1 ha svarende til delområdets inddeling i byggeområder.

Området skal udbygges fra syd mod nord. 
Særlige bestemmelser Den del af området, der ligger inden for sikkerhedszonen omkring sprængstofdepotet kan alene udnyttes, hvis der findes en anden lokalitet til byens sprængstofdepot. 
Eksisterende lokalplan (Da) pdf s_7__dansk.pdf (356 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) pdf s_7__grl.pdf (395 KB) 
Baggrund Der er udlagt område til nyt sprængstofmagasin i delområde E7, som muliggør at delområde B12 kan anvendes til erhvervsformål og være med til at sikre en hensigtsmæssig byudvikling. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.