Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-A9

Greenlandic   Dansk

700-A9 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Boligformål i form af blandet tæt/lav og åben/lav bebyggelse. 
Eksisterende forhold Området er ca. 2,6 ha. Og kan rumme 30 boliger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse i området skal opføres som enkelt eller dobbelthuse i 1 eller 1½ etage. 
Restrummelighed Området betragtes som fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Primær tilkørsel via Pavia Petersenip.
Forsyning el, vand og tele. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Særlige bestemmelser Ny bebyggelse skal ved placering og udformning tilpasses den bestående arkitektur og den åbne bebyggelsesmæssige struktur. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.