700-A4 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Etageejendomme 
Anvendelse Området udlægges til boligformål i form af etagebebyggelse i indtil 7 etager. 
Eksisterende forhold Området er ca. 1,5 ha. Og kan rumme 112 boliger.

Området indeholder tilligere elevhjem og kantine. 
Bebyggelse Ny boligbebyggelse i området kan opføres som etagebyggeri i indtil 7 etager med tilhørende fællesbygninger og udhuse. 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget, men ved bortsanering af eksisterende bebyggelse kan der etableres ny etagebyggeri i indtil 7 etager. 
Trafikbetjening og forsyning Primær tilkørsel via Pavia Petersenip Aqq. og Salliarnartaq. Bebyggelsen i området skal kloakeres.

Forsyning el, vand og tele. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Byfornyelse og sanering Byfornyelse forudsætter sanering af eksisterende bebyggelse. 
Udbygningsrækkefølge Udbygningsrækkefølgen skal ske i 2 etaper. 
Særlige bestemmelser Eksisterende ældre boliger skal bortsaneres. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.