Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-A27

Greenlandic   Dansk

700-A27 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Området kan anvendes etageboliger, tætlav og åbenlav boligbebyggelse 
Eksisterende forhold Området er ubebygget og henligger som naturområde. 
Bebyggelse Der kan opføres etageboligbebyggelse i op til 5 etager og tætlav boligbebyggelse i op til 2½ etage og åben lav boligbebyggelse i 1½ etage. 
Restrummelighed Området udgør ca. 160000 kvm
Der forventes at være en rummelighed til ca. 300 boliger 
Trafikbetjening og forsyning Området skal trafikforsynes fra vejen til Aluminiumssmelteren

Bebyggelse skal tilsluttes kollektiv el, vand, varme, og kloakforsyning, og tilsluttes renovationsordning. 
Klausulerede zoner Området ligger umiddelbart uden for vandspærrrezonen i forbindelse med vandsø 2. 
Udbygningsrækkefølge Området forventes taget i brug efter planperioden, dvs. efter 2024. 
Baggrund Kort resume 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.