Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-A24

Greenlandic   Dansk

700-A24 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Området udlægges til boligformål - Tæt/lav - Åben/lav. 
Eksisterende forhold Området henligger i naturtilstand. 
Bebyggelse Ny bebyggelse i området kan opføres som åben lav boligbebyggelse i 1½ etage og række-/kædehuse i op til 2½ etage. 
Restrummelighed Områdets restrummelighed er på ca. 75 boliger. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes af ny vej til Aluminiumsmelter fabrikken, og via stiforbindelse af kirkebugt vejen

Ny bebyggelse i området har tilslutningspligt til el, vand, varme og kloak. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Udbygningsrækkefølge Udbygningen skal ske i 2 etape, efter at den største del af udbygningen i den eksisterende by er gennemført. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.