Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-A19

Greenlandic   Dansk

700-A19 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Etageejendomme 
Anvendelse Området udlægges til boligformål form af etageejendomme og Integreret instituion. 
Eksisterende forhold Stenbrud og asfsltværk. 
Bebyggelse Ny Boligbebyggelse i form af etagebyggri kan opføres i indtil 10 etager og institutioner i indtil 2 etager. 
Restrummelighed Området har en restrummelighed på 80 boliger og en integreret institution. 
Trafikbetjening og forsyning Primær tilkørsel via Savinnut. Skal tilsluttes Forsyning af el, vand og tele samt tilslutning til kloak ved etablering af boligbebyggelse. 
Klausulerede zoner Ligger op til vandspærrezone 
Særlige bestemmelser Opførslen af boligbebyggelse forudsætter at stenbrud og asfaltværk nedlægges og placeres i et andet ervervsområde. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.