Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-A18

Greenlandic   Dansk

700-A18 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Området udlægges til boligbebyggelse samt hotel - Tæt/lave boliger og etageboliger. 
Eksisterende forhold I området ligger den gamle Heliport(E2) og et friholdt område(D7). Områderne bliver omlagt til boligområde. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan bestå at enfamiliehuse i 1½ etage og etageejendomme på toppen af fjeldet i 2-4 etager. 
Restrummelighed Området kan rumme ca. 120 boliger. 
Trafikbetjening og forsyning Området vejbetjenes af vej til Gl. Heliport.

Ved ny bebyggelse er der tilslutningspligt til el, vand og kloak. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Udbygningsrækkefølge Området indgår i 1 etape af en boligudbygning i Maniitsoq 
Særlige bestemmelser Det forudsættes at hotel og boligbebyggelse opføres i en og sammenhængende byggestil. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.