Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-A15

Greenlandic   Dansk

700-A15 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Boligformål i form af blandet tæt/lav, åben/lav bebyggelse og etagebebyggelse. 
Eksisterende forhold Området er ca. 1,2 ha. Og kan rumme 15 boliger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse kan opføres som enkelthuse i 1 eller 1½ etage. 
Restrummelighed Området betragtes som fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Primær tilkørsel via Anersuaq. Forsyning el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Særlige bestemmelser Ny bebyggelse skal med hensyn til placering og udformning tilpasses den eksisterende arkitektur og bebyggelsesform. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.