Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-A13

Greenlandic   Dansk

700-A13 

Status Vedtaget 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Enfamilehuse (åben lav) 
Anvendelse Boligformål i form af enfamiliehuse. 
Eksisterende forhold Området er ca. 3,5 ha. Og kan rumme 42 boliger. 
Bebyggelse Ny bebyggelse i området kan opføres som enfamiliehuse i 1 eller 1½ etage. 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Tilkørsel til området skal ske fra Ivissuit, Aalisartut Aqq og Jenseralaap Aqq. Forsyning af el, vand og tele. Skal tilsluttes kloak. 
Fredede og bevaringsværdige træk Området er udpeget som bevaringsværdigt byområde (§ 3 område). 
Klausulerede zoner Ingen 
Særlige bestemmelser Ved placering og udformning af ny bebyggelse i området, skal det sikres, at områdets nuværende bymæssige karakter og områdets samlede arkitektoniske fremtræden bevares. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.