Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Vedtaget 700-A11

Greenlandic   Dansk

700-A11 

Status Vedtaget 
Zone Byzone 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Maniitsoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse Boligformål i form af åben/lav og tæt/lav bebyggelse. 
Eksisterende forhold Området er på ca. 2,6 ha.

Området kan rumme ca. 18 boliger. 
Bebyggelse Ny boligbebyggelse i området kan opføres som enkelt-, dobbelt- eller rækkehuse i 1 eller 1½ etage 
Restrummelighed Området er fuldt udbygget. 
Trafikbetjening og forsyning Primær tilkørsel via Tikaasaq Mittarfik.

Forsyning el, kloak, vand og tele. 
Klausulerede zoner Ingen. 
Særlige bestemmelser Ny bebyggelse skal placeres og udformes med hensyntagen til områdets beliggenhed som nabo til kirkegårdsdalen, der er udpeget som er særligt værdifuldt bevaringsområde (§ 2 område) 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.