Du er her: Home By- og bygdeplaner Bestemmelser Delområdeplaner Kladder 957-N4

Greenlandic   Dansk

957-N4  Biltestcenter i Sandflugtsdalen

Plantitel Biltestcenter i Sandflugtsdalen 
Plantype Kommuneplan - Det åbne land - tillæg 
Status Kladde 
Kommune Qeqqata Kommunia 
Lokation - by/bygd Nunaannaq (Det aabne land) 
Formål Områder til teknik og infrastruktur m.v 
Anvendelse specifik Andet 
Anvendelse Stk. 1. Delområdet kan anvendes til testning af personbiler.

Stk. 2. Delområdet udlægges til etablering af 2 vinter biltestbaner, en ret bane på ca. 2000 m med "dynamic area" og en såkaldt "Fast handling track" der fylder ca. 2000 x 600 m. 
Eksisterende forhold Stk. 1. Delområdet henligger i dag som naturområde og har karakter af ørken og er meget præget af sandflugten i området.

Stk. 2. Der er i delområdet en meget sparsom beplantning. 
Bebyggelse Stk. 1. Der kan ikke etableres permanente bygninger i området, men alene i testsæsonen opstilles transportable bygninger og telthaller.

Stk. 2. 
Restrummelighed Stk. 1. Der vil alene være plads for et biltestanlæg. 
Trafikbetjening og forsyning Stk. 1. Området trafikbetjenes ad Indlandsis vejen.

Stk. 2. Forsyning med el, vand, varme og håndtering af affald foregår med mobile løsninger der alene befinder sig i området i testsæsonnen. 


Midlertidige retsvirkninger

§ 31.  Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold.
Stk. 2.  Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget.
Stk. 3.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse

Endelige retsvirkninger

§ 29.  Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer.
Stk. 2.  Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal.

§ 30.  Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt.