Du er her: Home Arealtildelinger Byggemodning

Greenlandic   Dansk
Hvad kræver arealtildeling Hvem meddeler arealtildeling Hvem kan søge arealtildeling Ansøgning om arealtildeling Procedure ved ansøgning Vilkår for arealtildeling Byggemodning Bortfald af arealtildeling Krav på arealtildeling Tilsyn og håndhævelse Dispensation Klage Arealansøgninger i høring Godkendte arealtildelinger

Byggemodning


Stk. 1. I boligområder (A) fordeles byggemodningsudgiften forholdsmæssigt efter de udlagte byggemuligheders maksimalt tilladte størrelse, målt i kvm bruttoetageareal. 

Stk. 2. I erhvervsområder (B) fordeles byggemodningsudgiften forholdsmæssigt efter størrelsen på de erhvervsarealer den meddeles arealtildeling til. 

Stk. 3. I områder til fælles formål (C) fordeles byggemodningsudgiften forholdsmæssigt efter det maksimalt tilladte kvm. bruttoetageareal, omfattet af den enkelte arealtildeling. 

Stk. 4. I områder til særlig anvendelse / tekniske anlæg (E) fordeles byggemodningsudgiften forholdsmæssigt efter de arealer der meddeles arealtildeling til. 

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 1-4 kan principperne for fordeling af byggemodningsudgifter indenfor et afgrænset område fastlægges i en særskilt betalingsvedtægt, når der i hvert tilfælde anføres, hvilke særlige forhold, der ligger til grund for at fravige de generelle principper. 

Stk. 6. Forestås byggemodning af områdets arealtildelingsindehavere skal byggemodningen foretages efter vilkår fastlagt i arealtildelingen. 

Stk. 7. Byggemodningsandelen skal være betalt inden Området for Teknik og Miljø meddeler arealtildeling. Alternativt kan der stilles en bankgaranti.